Teraz jesteś na podstronie » Aktualności » Ogłoszenia  
 
 

Ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski” w Białymstoku ul. Legionowa 9A 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 132 przy ul. Legionowej 11 w Białymstoku o powierzchni użytkowej 58,80 m2. Cena wywoławcza wynosi 165.000 zł. Wadium wynosi 16.500 zł.

 

Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja, która udostępniona jest  w sekretariacie Spółdzielni, tel. 85 7441233 oraz na stronie internetowej www.smpiaski.pl. Wadium w wyżej podanej wysokości należy wnieść na konto lub do kasy Spół­dzielni do dnia 07.04.2014 r. do godz. 1145. Przystępujący do przetargu, którzy wnieśli wadium przelewem powinni okazać oryginał przelewu w sekretariacie Spółdzielni w dniu prze­targu w godz. od 1100 do 1145. Przetarg odbędzie się w dniu 07.04.2014 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Legionowej 9A (pokój nr 6). Wadium przepada na rzecz Spół­dzielni jeżeli wygrywają­cy przetarg nie wniesie na konto Spółdzielni kwoty ustalonej w przetar­gu w terminie do dnia 14.04.2014 r. Wszystkie wadia przepadają na rzecz Spółdzielni, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi przynajmniej ceny wywoławczej. Lokal zostanie postawiony do dyspozycji wygrywającego przetarg w ciągu 3 dni od wniesienia na konto Spółdzielni kwoty ustalonej w przetargu. Za datę wniesienia tej kwoty uważana będzie data jej wpływu na konto Spółdzielni. Osoby zainteresowane mogą obejrzeć lokal po zgłoszeniu się do Działu GZM  tel. 85 7441140.

Zastrzega się pra­wo wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja przetargu


Ogłoszenie o przetargu na miejsce postojowe nr 81 na parkingu strzeżonym przy ul. Waszyngtona 22


Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIASKI" oferuje miejsca reklamowe na szczytowych ścianach wysokich budynków mieszkaniowych przy ul. Legionowej i Waszyngtona.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIASKI" informuje, że posiada wolne ogródki przy budynku ul. Waszyngtona 12,14,22.
Osoby chętne do użytkowania ogródka proszone są o zgłoszenie się do działu GZM, pokój nr 5


Rada Nadzorcza SM „Piaski” informuje członków Spółdzielni, że na swym posiedzeniu w dniu 28.09.2010 uzupełniła skład zarządu o Panią Mirosławę Trochimowicz. Pani Mirosława Trochimowicz została powołana w statutowym trybie zgłaszania kandydatur przez członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, na stanowisko Członek Zarządu z dniem 01.10.2010, z zachowaniem dotychczasowego stanowiska kierownika działu GZM.


Zarząd SM PIASKI informuje, że za pomocą strony internetowej www.smpiaski.pl (zakładka Twoje konto) istnieje możliwość podawania stanu liczników wody. Zachęcamy użytkowników internetu do skorzystania z tej wygodnej formy przekazywania informacji, gdyż nie trzeba dzwonić lub przychodzić do biura. Serwis jest aktywny tylko w terminach podawania stanu liczników wody. We wrześniu 2010r. będzie to w dniach 27-30.
Poza tym w zakładce Twoje konto można sprawdzić saldo opłat, składniki czynszu, unikatowy numer konta opłat oraz informacje dedykowane tylko członkom Spółdzielni.
Więcej informacji o sposobie logowania oraz uzyskania loginu i hasła w zakładce Informacje.

 

Zarząd SM PIASKI


06.07.2010r

Spółdzielnia mieszkaniowa "PIASKI"
ogłasza
KONKURS
NA NAJBARDZIEJ UKWIECONY I ESTETYCZNIE UTRZYMANY BALKON, OGÓRDEK W 2010r

Ustala się następujące kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie:
Ogólne wrażenie estetyczne balkonu, ogródka

Powyższe warunki będą oceniane przez komisję wyłonioną z przedstawicieli mieszkańców i administracji w pierwszej połowie sierpnia 2010r.

Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości w budynku administracji i na stronie internetowej, a wyróżnione osoby zostaną powiadomione osobiście i zaproszone na spotkanie, na którym wręczone będą nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Spódzielni.

Prosimy o potraktowanie konkursu jako wkadu własnego na rzecz upiększania naszego osiedla.


08.07.2010r

Zarząd SM PIASKI informuje, że od 01.07.2010 jest możliwość sprawdzenia za pomocą strony internetowej: salda opłat, bieżącej wysokości składników opłaty eksploatacyjnej za mieszkanie, lokal użytkowy i garaż oraz informacji dedykowanych tylko członkom Spółdzielni. Więcej informacji o logowaniu i sposobie uzyskania loginu i hasła w zakładce informacje


12.05.2010r

Informujemy, że w najbliższym czasie w budynkach Waszyngtona 14, Waszyngtona 24 i Legionowa 15 rozpoczną  się prace remontowe związane z docieplaniem ścian frontowych. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia dla mieszkańców w zakresie zwiększonego hałasu, zanieczyszczeń  pyłowych, zwiększonego ruchu samochodów dostawczych itp. Prace remontowe będą prowadzone z rusztowań i potrwają do miesiąca września.

W imieniu wykonawcy robót za utrudnienia przepraszamy.

Dział Techniczny SM „PIASKI"


maj 04, 2010

Informujemy, że od maja 2010r opłata za miejsce parkingowe, na parkingach dozorowanych  na terenie SM „PIASKI", została w wyniku negocjacji obniżona do kwoty 59,80 zł.

Zarząd SM „PIASKI"


maj 05, 2010

NIE WYRZUCAJ DO ŚMIECI ZUŻYTYCH BATERII!
STANOWIĄ OGROMNE ZAGROZENIE EKOLOGICZNE.

PRZYNIEŚ BATERIE DO BIURA SM „PIASKI" I WRZUĆ DO SPECJALNEGO USTAWIONEGO TAM POJEMNIKA. STAMTĄD ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO UTYLIZACJI.

Zarząd SM „PIASKI"


kwi 29, 2010

Przypominamy, że w celu utrzymania sprawności technicznej zaworów na grzejnikach centralnego ogrzewania w mieszkaniach, w okresie wiosenno-letnim należy je ustawić w położeniu całkowicie otwartym.

Dział Techniczny SM „PIASKI"


W związku z pogłębiającym się z miesiąca na miesiąc deficytem miejsc parkingowych na naszym osiedlu prosimy mieszkańców o:

Dział Techniczny SM „PIASKI"


Przypominamy właścicielom psów o ciążących na nich obowiązkach sprzątania po swoich pupilach na ciągach pieszo-jezdnych i trawnikach, a także używania kagańca i smyczy w czasie spaceru. Wyznaczone miejsca zabaw dla dzieci są kategorycznie wyłączone z pobytu zwierząt na i ich terenie.

Informujemy, że Straż Miejska nasili kontrole na naszym osiedlu. Prosimy o zastosowanie się do obowiązujących zasad , aby uniknąć nieprzyjemności restrykcji karnych.

Zarząd S.M. "PIASKI"

 
Projekt i realizacja SiberSoft. © Copyright S.M. PIASKI